Stronger Together i Tanzania

HIV positiva barn i Tanzania– Avslutat projekt!

Stronger Together är en stödgruppsverksamhet som bedriver psykosocialt arbete i syfte att stödja och stärka hivpositiva barn och ungdomar ställning i Bagamoyo, Tanzania

Stronger Together Gruppfoto
Stronger Together är en verksamhet i Bagamoyo, Tanzania som bedriver psykosocialt arbete på gruppnivå, i syfte att stödja och stärka barn och ungdomar som lever med hiv. Verksamheten Stronger Together grundades i Bagamoyo, Tanzania hösten 2012 som ett praktikprojekt av fem socionomstudenter i samarbete med en lokalt politiskt och religiöst obunden organisation – The Baobab Home.

Sedan starten har projektet utvecklats till en etablerad verksamhet i form av gruppträffar som stöttar och stärker barn och unga som till följd av hiv befinner sig i en utsatt position. Att leva med hiv kan, utöver infektionen och den dagliga medicineringen i sig, innebära utsatthet till följd av stigmatisering och okunskap kring hiv, i det lokala samhället såväl som omvärlden.

Stödgruppen möjliggör att deltagarna träffas flera gånger i veckan och lär sig mer om sin sjukdom, mediciner och hur hiv smittar respektive inte smittar. Vid gruppträffar får deltagarna också möjlighet att sätta ord på känslor, tankar och erfarenheter. I samtal, övningar, lek och genom ökad kunskap stärks barnens tro på sig själva. Men också känsla av samhörighet, tillit och förståelse för att de inte är ensamma med sin diagnos.
Stronger Together meeting
Verksamhetens mål är att ge deltagarna livslång kunskap som kan leda till ökad livskvalitet genom god självkänsla, självförtroende, psykiskt och fysisk hälsa. Gruppaktiviteterna syftar till att stärka deltagarnas självkänsla, samarbetsförmåga och kunskap. Kunskapsspridning är en viktig del av verksamheten då både deltagare, familjer och samhället bär på förutfattade meningar och ouppdaterad kunskap om hiv. Även aktiviteter som dans, skapande och andra kreativa aktiviteter är viktiga inslag vid träffarna då Bagamoyo är ett samhälle rik på konst och kultur. Fysisk aktivitet som dans varvas med simskola som dels fungerar självförtroendestärkande men även berikande då och en stor del av det sociala umgänget i Bagamoyo, som exempelvis högtider, spenderas på stranden som löper längst med Bagamoyos östra gräns mot indiska oceanen. Att kunna simma är inte en naturlig sak för barn och ungdomar som växer upp i Bagamoyo, även om staden är en gammal hamnstad. Att dessutom kunna nyttja stranden och havet för lek och gemensamma aktiviteter är viktigt. Vid varje grupptillfälle serveras också frukt och näringsrika måltider.

Verksamheten har 50 registrerade barn och ungdomar mellan 6 – 18 år och verksamheten har en målriktning att vara tillgänglig för fler. En del i detta är att under 2019 starta upp ett mentorprogram där äldre deltagare kan bli en del av att sprida sin kunskap och erfarenhet vidare till yngre.  En del barn kommer sporadiskt, utan att registrera sig, då de själva eller deras föräldrar har en oro för att erkänna barnens hiv-status som en följd av stigma och okunskap.
Stronger Together Classroom
Stronger Together har i huvudsak bidragit till stöd på gruppnivå men till viss del även bidragit till individuella stödinsatser. I vissa fall har stödet bestått av att hitta daglig sysselsättning till ungdomar som inte kommit in på högre utbildningar, som praktikplatser eller ett enklare jobb. Verksamheten samarbetar också med det lokala sjukhuset och andra lokala organisationer. Stronger Together tillhandahåller också visst materiellt stöd till de barn och ungdomar vars familjer saknar egna medel för detta. Det kan röra sig om skolmaterial, skolavgifter och mediciner.

Sedan slutet av 2016 har fokus legat på att hitta bra mark för att kunna bygga en egen föreningslokal till Stronger Together då många hyresvärdar är rädda att hyra ut till verksamheter som används av personer som lever med hiv. 2017 hittades lämplig mark och sedan 2018 är bygget av en föreningslokal igång mycket tack vare bidrag från New Hope. I och med att Stronger Togehter nu har en stabil och trygg plats som utgångspunkt för nuvarande arbete kan verksamheten fortsätta utvecklas för att nå fler personer i målgruppen och i samhället.
Stronger Together Yoga