Styrelse & kontakt

Styrelse

Magnus Linder
Ordförande
070 620 74 34LinkedIn
Ingrid Bjurholm
Ekonomi
Marie Roos
Sekreterare
Helena Hedlund
Ledamot
Jim Hofverberg
Ledamot
073 988 84 79LinkedIn
Lena-Maria Carlerup
Ledamot

Adress

New Hope c/o Linder & Partners
Kungsgatan 59, 3 tr
111 22 Stockholm

info@newhope.se

Organisationsnummer: 802014-8550

 

Styrelsearbete i reseindustrins barnfond New Hope

Styrelsen består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligt arbete och inga arvoden utgår för styrelsearbetet.

En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationellt hjälparbete och utveckling. Dessutom behövs erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning och marknadsföring. Ett stort, personligt kontaktnät underlättar styrelsearbetet.

New Hopes valberedning: Annika Hultgren och Andreas Näsman tar gärna emot förslag på styrelseledamöter.

1. Styrelsens övergripande roll och ansvar

Styrelsen i reseindustrins barnfond New Hope har som uppgift att samla in och fördela medel till lämpliga välgörenhetsorganisationer för att de på plats ska kunna bistå behövande barn över hela världen. Till sin hjälp har styrelsen frivilliga, utanför styrelsen stående volontärer och ambassadörer.

Styrelseledamöter, ambassadörer och volontärer förutsätts att i alla sammanhang iaktta gott, moraliskt försvarbart uppträdande oavsett om man direkt företräder New Hope eller förekommer i andra sammanhang.

2. Ordförandens roll och ansvar

Ordföranden väljs av styrelsen och har som uppgift att leda och fördela insamlingsarbetet och fördelningen av gåvor.
Ordföranden är den som i första hand utåt representerar New Hope. Ingen ersättning utgår, ordförande arbetar på ideell basis.

3. Ledamots roll och ansvar

Varje ledamot har ett ansvarsområde inom styrelsen, samt ansvarar för uppföljning och rapportering av det eller de arbete han eller hon fått sig tilldelade. Det ankommer på samtliga styrelseledamöter att verka för spridande av information om New Hopes insamlingsarbete samt värva nya givare. Ingen ersättning utgår, ledamöter arbetar på ideell basis.

4. Hantering av jäv och oberoende

Styrelseledamot får inte vara personligt engagerad i något av New Hopes hjälpprojekt, då det kan orsaka jäv vid fördelning av gåvor.

Skulle ändå en privat relation finnas eller uppstå med någon i styrelsen, är detta inte skäl nog för stiftelsen att avstå från projektet. Dock kopplas den aktuella styrelseledamoten i sådant fall bort från beslut om hjälpprojektet och tilldelning av gåvor.

5. Regler för hur protokoll ska föras

Styrelsen utser bland ledamöterna en ständig sekreterare. Det är i första hand sekreteraren som protokollför samtliga styrelsemöten och som arkiverar de signerade originalen i löpande ordning.

Protokollen följer en fast agenda och utmärker speciellt de formella beslut som fattas av styrelsen, så att dessa skall vara enkla att identifiera.

Varje protokoll skrivs under av sekreteraren och justeras av ordföranden samt en vid varje möte vald justeringsman.

Årsmötesprotokollen justeras jämte ordföranden av två på årsmötet valda justeringsmän.

6. Nya styrelseledamöter

Vid varje årsmöte förrättas val av styrelse till reseindustrins barnfond New Hope. Ledamöterna väljs för en mandattid på två år, vilket innebär att hälften väljs det ena året och den andra hälften påföljande år, för att säkra kontinuitet i styrelsearbetet.

7. Tillsättning av nya styrelseledamöter

Valberedningen tar genom uppsökande verksamhet och inhämtning av rekommendationer fram kandidater till styrelsen. Här tas hänsyn till engagemang, speciella kunskaper och allmän lämplighet.

Styrelseledamöter får inte förekomma i brottsregistret eller ha betalningsanmärkningar.