New Hope barnfond

Styrelse & kontakt

Styrelsen för Reseindustrins barnfond New Hope

Magnus Linder
Ordförande, Företagskontakt
magnus.linder@newhope.se070 620 74 34https://www.linkedin.com/in/magnuslin/
Elisabet Lantz
Vice ordf, Företagskontakt
elisabet.lanz@newhope.se076 865 52 50
Ingrid Bjurholm
Ekonomi
ingrid.bjurholm@newhope.se
Marie Roos
marie.roos@newhope.se
Helena Hedlund
Projekt- & givarkoordinator
helena.hedlund@newhope.se
Annika Hultgren
annika.hultgren@newhope.se
Jim Hofverberg
Kommunikation
jim.hofverberg@newhope.se073 988 84 79www.linkedin.com/in/jhofverberg

Adress
New Hope c/o ProAlci AB
Box 2025
131 02 NACKA

info@newhope.se

Organisationsnummer: 802014-8550

 

Styrelsearbete i New Hope Reseindustrins Barnfond

Styrelse består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligverksamhet och inga arvoden utgår för styrelsearbetet. En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationell hjälparbete och utveckling. Dessutom söker vi erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning, PR, marknadsföring och sociala medier. Ett stort personligt kontaktnät underlättar styrelsearbetet.

New Hopes valberedning Christer Ferngren och Andreas Näsman tar gärna emot förslag på styrelseledamöter.

1. Styrelsens övergripande roll och ansvar
Styrelsen i New Hope Reseindustrins Barnfond har som uppgift att via olika kanaler samla in och dela ut medel till lämpliga välgörenhetsorganisationer för att dessa på plats ska kunna bistå behövande barn över hela världen. Till sin hjälp har styrelsen frivilliga, utanför styrelsen stående, ambassadörer.
Styrelseledamöter och ambassadörer förutsätts att i alla sammanhang iaktta ett gott, moraliskt försvarbart uppträdande oavsett man direkt företräder New Hope eller förekommer i annat sammanhang.

2. Ordförandens roll och ansvar
Ordföranden väljs av styrelsen och har som uppgift att leda och fördela arbetet inom New Hope.
Det är i första hand ordföranden som utåt representerar New Hope. Ingen ersättning utgår, ordförande arbetar på ideell basis.

3. Ledamots roll och ansvar
Varje ledamot har ett separat ansvarsområde inom styrelsen samt ansvarar för uppföljning och avrapportering av det eller de enskilda hjälpprojekt han eller hon fått sig tilldelade. Det ankommer på samtliga styrelseledamöter att verka för spridande av information om New Hope samt värva nya medlemmar och enskilda givare. Ingen ersättning utgår, ledamöter arbetar på ideell basis.

4. Hantering av jäv och oberoende
Styrelseledamot får inte vara personligen engagerad i något av New Hopes hjälpprojekt. Skulle ändå en privat relation finnas eller uppstå med någon i styrelsen är detta inte skäl nog för stiftelsen att avstå från projektet. Dock kopplas den aktuella styrelseledamoten i sådant fall bort från projektet och deltar inte i omröstning om detta.

5. Regler för hur protokoll ska föras
Styrelsen utser bland ledamöterna en ständig sekreterare. Det är i första hand sekreteraren som protokollför samtliga styrelsemöten och som arkiverar de signerade originalen i löpande ordning.
Protokollen följer en fast agenda och utmärker speciellt de formella beslut som fattas av styrelsen, så att dessa skall vara enkla att identifiera. Varje protokoll skrivs under av sekreteraren och justeras av ordföranden samt en vid varje möte vald justeringsman.
Årsmötesprotokollen justeras jämte ordföranden av två på årsmötet valda justeringsmän.

6. Nya styrelseledamöter
Vid varje årsmöte förrättas val av styrelse till New Hope Reseindustrins Barnfond. Ledamöterna väljs för en mandattid på två år, vilket innebär att hälften väljs det ena året och den andra hälften påföljande år, för att säkra kontinuitet i styrelsearbetet.

7. Tillsättning av nya styrelseledamöter
Valberedningen tar genom uppsökande verksamhet och inhämtande av rekommendationer fram kandidater till styrelsen. Härvid tas hänsyn till engagemang, speciella kunskaper och allmän lämplighet. Styrelseledamöter får inte förekomma i brottsregistret eller ha betalningsanmärkningar.