New Hope barnfond

Stadgar

§1

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond skall fullfölja sitt i stiftelseurkunden angivna ändamål genom att:

 • Initiera, bedriva eller understödja penninginsamlingar bland fysiska och juridiska personer verksamma inom rese- och turistindustrin och närliggande branscher.
 • Förvalta stiftelsekapitalet, dettas avkastning och insamlade medel jämte avkastning därav samt:
 • Dela ut anslag till frivilliga hjälporganisationer att användas för dessas pågående eller planerade hjälpprojekt.
 • Anslag tilldelas organisationer som står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll eller utländska icke-statliga hjälporganisationer, vars vederhäftighet inte kan ifrågasättas.
 • Stiftelsen kan även anslå insamlade medel till hjälpbehövande barn utan förmedling av hjälporganisationer.

§2

Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på ideell basis med i största möjliga utsträckning olönade aktiviteter. I den mån ofrånkomliga kostnader uppstår skall dessa i första hand betalas med avkastningsmedel. Om insamlade medel används för omkostnader skall detta klart framgå av stiftelsens bokföring och eventuell redovisning, avsedd för givare.

§3

Stiftelsekapitalet skall vara insatt på bankkonto med högsta ränta. Insamlade medel får inte fonderas såvida inte särskilda skäl föreligger. Så kan endast ske med avkastningen av dels stiftelsekapitalet, dels insamlade medel i avvaktan på deras betalning för avsett ändamål.

§4

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§5

 • Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse med minst sex och högst fjorton ledamöter.
 • Den första styrelsen utses av stiftarna. I övrigt utses nya styrelseledamöter av årsmötet på förslag av valberedningen.
 • Mandattiden för en styrelseledamot är två år. Dock skall mandattiden för den första styrelsen vara för hälften av ledamöterna ett år och för den andra hälften två år.
 • Uppkommer vakans under löpande mandatperiod väljs den nye ledamoten endast för den avgåendes återstående mandatperiod.
 • Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer förrättas vid årsmöte och kan ske genom sluten omröstning om någon begär det. Mandattiden för revisorer och valberedning är ett år.
 • Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§6

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om ej annat är föreskrivet i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom vid val, då lotten avgör.

§7

Styrelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen får uppdra åt annan att teckna firman i administrativa ärenden av rutinmässig art.

§8

Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår.
Stiftelsens räkenskapsår och styrelsens förvaltning skall granskas av två, (av styrelsen utsedda) revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad revisor.

§9

Styrelsen sammanträder vid behov, på kallelse av ordföranden. Begär minst en ledamot att styrelsen skall sammankallas skall detta ske.

§10

Styrelsen skall årligen sammanställa en översikt av styrelsens verksamhet under föregående kalenderår.
Översikten som tillika skall tjäna som styrelsens verksamhetsberättelse, skall tillställas revisorerna för revision och på begäran av givare som önskar ta del därav göras tillgänglig för denne.

§11

Styrelsen kan med två tredjedelars majoritet ändra dessa stadgar; dock att ändring av stiftelsens ändamål fordrar iakttagande av bestämmelserna i permutationslagen (1972:205).
Om stiftelsen skall upplösas kan detta ske genom att styrelsen så beslutar.
Alla medel, sedan samtliga kostnader betalats, skall användas i enlighet med ändamålet i paragraf 1.

Stockholm 2019-12-18