Bokslut & Verksamhetsberättelse

Stiftelsens ändamål är att samla in medel från anställda, företag och organisationer inom framför allt reseindustrin till förmån för hjälpbehövande barn i världen. Ytterligare information över tidigare och pågående projekt finns på vår hemsida, www.newhope.se eller på Facebook

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Insamling sker genom månadsgivare och bidrag och gåvor från företag och organisationer samt efter ansökningar till olika stiftelser. Årligen anordnar New Hope dessutom ett lotteri utformat som en adventskalender, där man varje dag under advent har chans att vinna ett pris som donerats av företag inom reseindustrin. I New Hopes webbutik säljs produkter relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och kondoleansbrev.

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll  och är medlem av FRII  – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. New Hope innehar s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Insamlade medel uppgick för 2017 till Sek 1.839.224. New Hopes största enskilda inkomstkälla är försäljningen av den årliga adventskalendern. 2017 års kalender blev en sedvanlig framgång och vi planerar för en större upplaga.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ och genom bearbetning av styrelsens medlemmar. New Hope har varit utvald välgörenhetsorganisation för PP Meetings, vilket innebär att vi för varje anmäld kursdeltagare erhåller en summa för sponsring. Tre gånger under 2017 har New Hope deltagit i Music Travel Bar, en sammankomst för personer som arbetar i resebranchen. På dessa event har vi haft aktiv fundraising för att samla in pengar till matsalsmöbler och bananträd till Kiotani-skolan utanför Nairobi. På Travel News Dagen 2017 nätverkade New Hope, samtidigt som vi samlade in pengar till bananträd till Kiotani projektet i Kenya och äppelträd till Humla projektet i Nepal. Vid samtliga event har vi kunnat göra New Hope känt för en utökad krets av personer och företag.

Styrelsemedlemmar besökte under 2017 projekten i Gambia, Ethiopien, Kenya och Lettland.

Sociala medier är mycket viktiga för att sprida vårt budskap och för vårt insamlingsarbete. New Hope arbetar aktivt med Facebook och Twitter.

Under år 2017 har New Hope Reseindustrins Barnfond stöttat följande projekt:

Skola, Starehe Girls Centre, Nairobi, Kenya. Starehe Girls Centre är en gymnasieskola för flickor, som annars inte skulle haft råd att studera vidare på gymnasienivå. Flickorna kommer från hela Kenya, och har alla haft toppbetyg i den examen som avslutar den grundläggande skolgången i Kenya, Kenya Certificate of Primary Education. Av de flickor New Hope sponsrat genom åren har samtliga flickor som avlagt sin studentexamen på skolan fortsatt sina studier på universitetsnivå. En av flickorna har fått ett stipendium och studerar vid det progressiva privata universitetet Ashesi i Ghana, där hon kommer att avlägga examen under 2018. Under 2017 sponsrade New Hope 23 flickor på Starehe. 11 av dessa tog studenten i november 2017. I februari besökte tre medlemmar i styrelsen Stahere. Vi erhåller kontinuerliga rapporter om alla flickors akademiska utveckling. Dessa rapporter skickas vidare till de företag som sponsrar flickorna..

Lägervistelse, Latgales Dzinters, Daugavpilz, Lettland. Många barn i Lettland lever i utsatta miljöer och under svåra ekonomiska förhållanden. Genom en kyrklig organisation i Daugavpilz erbjuds några hundra barn ett par veckors riktigt sommarlov på en lägergård vid en sjö. New Hope sponsrade under 2017 fyra lägerveckor för ca 400 barn. Projektet besöktes under sommaren 2017 av två styrelsemedlemmar.

Barnhem, Novy Dom, Reni, Ukraina. Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga familjer i området. Barnhemmet som byggdes ut under 2013-2014 har fungerat utmärkt och fungerar nu som transithem och ett reguljärt hem för barn, där föräldrarna har problem med att ta hand om sina barn. New Hopes stöd under 2017 har helt och hållet gått till utkörning av matpaket varje vecka till ett trettiotal familjer i Renis närområde. Ett matpaket består av basvaror, som ris, te, olja och mjöl. För dessa familjer kan matpaketen betyda skillnaden mellan svält och överlevnad. Under vinterperioden kompletteras matpaketen med leverans av eldningsved, som är det vanligaste sättet att värma bostäder i området.

Skola, Theodori Skolan, Chandrapura, Jharkand, Indien. Samarbetet med Theodori har pågått under flera år. Genom stöd från New Hope har skolan elektrifierats. För att underlätta transporten för de flickor som går på gymnasiet, ca 1 mil bort har New Hope donerat 10 cyklar. Flickornas fotbollslag har fått ny utrustning. För att stötta skolan ytterligare betalar New Hope lönen för en utbildad lärare. Under 2017 har New Hope bekostat lönen för en sjuksköterska, som dels arbetar som skolsköterska och fullföljer det vaccinationsprogram New Hope bekostat. Flickinternatet har uppgraderats och faciliteterna för att idka sport som fotboll och badminton har utökats. Under 2017 har New Hope också bekostat skolluncherna för 2 klasser på skolan. New Hope får regelbunden rapportering från skolans vänförening i Sverige. New Hope har också gett bidrag till det vaccinationsprogram som pågått under några år. Detta är nu avslutat.

Förskola, Mikaoni, Kenya Denna förskola ligger i ett småbrukarområde inne i landet norr om Mombasa. Befolkningen i trakten lever fortfarande mycket traditionellt på vad jorden ger. Två förskolelärare får sina löner betalda av New Hope. Genom denna insats kunde skolavgifterna sänkas och fler barn fick en chans att gå i förskola. Den lilla skolavgift som barnens föräldrar ändå betalar används i stället till en daglig måltid för alla barn. New Hope får regelbundna rapporter från projektets huvudman och projektet besöktes i februari av en representant från New Hopes styrelse. Projektet avslutas då skolan nu får stöd från lokala myndigheter.

Skola och Hälsoklinik, Humla, Yangar, Nepal I denna avlägsna dal i Himalaya driver den buddistiske munken Chembal Lama ett skolhem för barn från ännu mera avlägsna dalar. Barnen kommer från fattiga hem och hade inte haft möjligheter att gå i skola om inte skolhemmet funnits. Under stora delar av året är deras byar helt isolerade från omvärlden. New Hope bidrar till skolans verksamhet genom att bidrag till skolmaterial. Dessutom satsar man nu på att lära barnen odla frukt och grönsaker och sköta getter för att kunna få en mer varierad kost och för att slippa långa transporter av mat fill fots från närmaste huvudort. New Hope har skänkt pengar till inköp av speciellt framtagna äppelträd och fröer till grönsaker som skall kunna klara det bistra klimatet i bergen. Rapportering från projektet sker via skolans vänförening i Sverige.

Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Disabled, Challagundla, Andra Pradesh, Indien På detta barnhem lever ett 80-tal barn i åldrarna 5-17 år. De flesta av barnen har polio, förlossningsskador eller har varit med om en trafikolycka. I anslutning till handikappbarnhemmet finns en registrerad och godkänd grundskola. Skolan drivs i privat regi med mycket små resurser. Under 2017 har New Hope bidragit med medel för att förbättra mathållningen på skolan. Rapportering från projektet sker via vänföreningen i Sverige.

Stronger Together, Bagamoyo, Tanzania  Verksamheten stödjer och stärker barn och ungdomar som drabbats av HIV. Barnen är mellan 6-17 år och New Hope stöttar ekonomiskt så att verksamheten kan bedrivas i ett egenägt hus. Att hyra lokaler där HIV-smittade barn ska vara, är inte lätt. Många hyresvärdar säger nej. I huset, som är en samlingspunkt för mer än 50 barn, läggs grunderna för en framgångsrik och hälsosam framtid. Här får barnen lära sig mer om sin smitta, träffa andra i samma situation och syftet är att lära ut livslång kunskap och stärka självkänslan och självförtroendet. I huset läser man läxor, har gruppaktiviteter och det serveras också mat till barnen. Rapporteringen från projektet sker via vänförening i Sverige.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien PEFAN är ett center för ett 40-tal föräldralösa eller utsatta barn mellan 3-20 år. För att barnen skall få en så normal uppväxt som möjligt bor de i fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att duscha, få läxhjälp och annat stöd. PEFAN betalar samtliga skolavgifter för barnen och under loven är centret öppet för olika aktiviteter. Under 2017 har New Hope bekostat hyra och vissa omkostnader som el och vatten för centret. I slutet av 2017 fanns 25 skolbarn på centret, varav 8 tillkommit under det sista året. Detta innebär att man för dessa barns fostermammor anordnar utbildning i hygien, kostlära och barnuppfostran så de kan ta hand om barnen på ett bra sätt. Representanter från New Hope besökte PEFAN i februari 2017.

Barnhem och Skola, Kiotani, Lukenya Hills, Machakos, Kenya  Nairobis slumområden blir allt större. I slummen lever fattiga daglönare och arbetslösa i otrolig misär. Barnen har inte tillgång till skolor och får ofta gå och lägga sig utan mat. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope på att etablera ett barnhem (avlastningshem) och internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Projektet har pågått sedan 2012 och 2013 kom de första eleverna från närområdet till skolan. Hösten 2016 påbörjades byggnation av det första elevhemmet, vilket invigdes inför terminstarten i januari 2017. Ett 60-tal barn har under 2017 haft Kiotani skolan som sitt hem under terminerna. 2017 påbörjades bygget av kök, matsal och tvättstuga, vilket kommer att göra det möjligt att ta emot ytterligare barn från Mlolongo slummen på skolan under 2018. Projektet besöktes i februari 2017 av tre medlemmar ur New Hopes styrelse.

Skoltandvård och skolsponsring, Ghimes, Rumänien Genom samarbete med lokala skolmyndigheter i Ghimes bygger man upp en fungerande skoltandvård. En grupp tandläkare och tandsköterskor knutna till organisationen “By till By” i Leksand har under 5 år besökt Ghimes och undersökt skolbarn i området för kartläggning av karies. Arbetet har under året följts upp i Rumänien med informationsmöten med barn, föräldrar och lärare. Tandborstning är nu på schemat i dessa skolor. Genom projektet har New Hope också fått kontakt med Izabella Deak, en mycket duktig gymnasist, som pga av olyckliga omständigheter inte kunde fortsätta sin skolgång. New Hope intervenerade och Izabella kommer att få ekonomiskt stöd fram till sin studentexamen.

Skola, New Hope School, Mombasa, Kenya Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan i slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa fortsatte och all byggnation är nu färdig. Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden på skolan genom att försöka uppmuntra bra lärare att stanna kvar på skolan genom olika ekonomiska fördelar. En skola i Kenya bedöms efter de betyg som eleverna presterar på de centrala prov som avslutar högstadiet. Målet var att New Hope skolan skulle vara bland de 10 bästa skolorna i distriktet, och detta uppnåddes vid 2016 års examensprov. Detta arbete har fortsatt under 2017, och vi ser nu att fler elever presterar bättre i sina examensprov och kan få stipendier för att fortsätta sina gymnasiestudier. Skolan besöktes i februari 2017 av en representant från New Hopes styrelse.

Skola, Sajuka School, Barra, Gambia. I början av 2000-talet byggdes genom finansiering från New Hope Sajukaskolan i byn Barra, norr om huvudstaden Banjul. Verksamheten har sedan den öppnade 2009 varit lyckosam. Skolan består av en 3-årig förskola och därefter fortsätter man på lågstadiet och mellanstadiet innan man gör sitt examensprov för att fortsätta på högstadiet någon annanstans. Tyvärr var underhållet på skolan eftersatt, och under hösten 2016 påbörjades en renovering av skolan för att förbättra faciliteterna. Dessa renoveringar fortsatte under 2017 och är nu slutförda. Vi anser nu att Sajuka projektet är avslutat. Sajuka projektet besökter i januari 2017 av en representant från New Hopes styrelse.

 

Totalt har dessa projekt stöttats med SEK 1.524.366 under 2017. Rapportering från samtliga projekt har fungerat på ett utmärkt sätt.

Hämta årsredovisningen för 2017 här!
Stiftelsens ändamål är att samla in medel från privatpersoner, företag och organisationer och stiftelser till förmån för behövande barn i världen.