New Hope barnfond

Effektrapport

Namn: Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond

Organisationsnummer: 802014-8550

Stiftelsen New Hope bildades 1988. Syftet var och är att genom insamlingar i Sverige stödja utsatta barn över hela världen. Hjälpen kanaliseras främst genom etablerade lokala mindre organisationer på plats ute i världen, för att säkerställa rapportering, närvaro och bästa möjliga användning av insamlade medel. Eftersom New Hope är en liten organisation kan vi inte spänna över flera områden och har därför valt att koncentrera våra insatser till barns utbildning och hälsa. Dessa två komponenter har vi identifierat som framgångsfaktorer eftersom båda är viktiga förutsättningar för att individen själv skall kunna skapa sin framtid. Varje år stöttar vi 6-10 mindre projekt runt om i världen. Många av våra projekt pågår under flera år, och målet för våra projekt är alltid att organisationen på plats själva skall kunna ta över och driva projektet vidare.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation?
Stiftelsen New Hope en helt fristående svensk organisation med rötter i den svenska rese- och turistnäringen. Numera får vi vårt stöd från alla typer av företag, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Våra projekt ute i världen drivs av lokalt erkända  och lokalt registrerade välgörenhetsorganisationer i olika länder.

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
För att samla in medel till våra projekt bearbetar vi mindre företag, organisationer, stiftelser och privatpersoner. En gång om året arrangerar vi ”Julkalenderlotteriet” med stöd från företag inom turist- och resebranschen i Sverige. New Hope finns på sociala medier.
New Hopes webbshop säljer produkter, gåvobrev och minnesbrev som stöd för verksamheten. New Hope är också aktiva på sociala medier.
Allt arbete inom New Hope sker ideellt. En mycket viktig ledstjärna är att de pengar som samlas in skall nå fram till projekten utan onödiga administrativa kostnader.

Stiftelsen New Hope finansierar projekt och verksamheter runt om i världen via mindre lokala organisationer, där huvudinriktningen är barns hälsa och utbildning.  Samtliga  bidragsansökningar blir föremål för en grundlig utvärdering, där den sökande organisationens ekonomi, syfte och framtidsplaner gås igenom.  Vi lägger också stor vikt vid hur organisationerna sköter sin återrapportering till oss. Ibland inhämtar vi referenser. På grundval av dessa utvärderingar fattas beslut om ekonomiskt stöd.  I början av samarbetet ger vi stöd till mindre delprojekt, för att lära känna den lokala organisationen och på så vis skapa ett förtroende för varandras sätt att arbeta.

Vi försöker alltid tidsätta ett projekt. Målet skall alltid vara att kunna lämna över drift till den lokala organisationen, när vår del av projektet är slutfört.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har New Hope för att uppnå våra mål?
Stiftelsen New Hope verkar genom frivilligkrafter i form av en styrelse på 6-14 medlemmar samt ”ambassadörer”, som bistår vid speciella projekt. Styrelsemedlemmar och ambassadörer finns presenterade på hemsidan.
Samtliga styrelsemedlemmar och ambassadörer är eller har varit yrkesverksamma inom olika branscher och specialområden. Då stiftelsen har sina rötter i svensk reseindustri har många styrelsemedlemmar omfattande erfarenhet av arbete utomlands.

Våra projekt väljs ut efter syfte, framtidsplaner och ekonomi.  Det normala tillvägagångssättet är att New Hope inledningsvis stödjer ett mindre delprojekt, följer och utvärderar detta. Uppfyller delprojektet våra förväntningar fortsätter vi med större delprojekt. På detta vis kan vårt engagemang för ett visst projekt spänna över flera år. Slutmålet för alla våra projekt är att de med tiden skall bli självgående. Genom att börja med ett mindre engagemang lär vi känna projektet och dess ledare i grunden, och kan försäkra oss om att varje projekt i sin helhet sköts effektivt och återrapporteras korrekt till New Hope. Stiftelsen har verkat under ett drygt kvartssekel och styrelsen besitter genom erfarenhet och olika kompetensområden en gedigen kunskap för att kunna bedöma projektansökningar.

Hur vet vi om vår organisation gör framsteg?
Varje projekt har en speciellt ansvarig person inom styrelsen. Det ankommer på ansvarig styrelsemedlem att löpande rapportera och följa upp med projektansvarig på plats. Många redovisningar presenteras på New Hopes hemsida och sociala medier. Genom att lära känna och utveckla projekten läggs grunden till kunskapsutbyte och ökad effektivitet i projektarbetet. Varje delprojekt som vi engagerar oss i skall planeras och slutföras inom en rimlig tidsperiod, och inget nytt delprojekt skall påbörjas innan innan tidigare delprojekt är avrapporterade.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
Sedan starten 1988 har stiftelsens sätt att arbeta över tiden förändrats. De första åren kanaliserades närmare 100% av insamlade medel via en större aktör, SOS Barnbyar. Under perioden då SOS Barnbyar var huvudmottagare av insamlade medel var New Hope den största enskilda givaren hos SOS Barnbyar i Sverige.

Med ökad erfarenhet hos styrelsen har fokus ändrats för att på 2000-talet mynna ut i insikten att utbildning och hälsa är de viktigaste framgångsfaktorerna för ett barns framtid.  Sedan ett decennium tillbaka koncentreras vårt stöd till mindre lokala organisationer, där vår insats gör mesta möjliga nytta och där vi har bäst förutsättningar att säkerställa att anslagna medel används för avsett ändamål. New Hope håller kontinuerligt igång 6-10 projekt runt om i världen, som successivt byts ut allteftersom projekten blir självgående.  Sedan starten 1988 har Stiftelsen New Hope samlat in mer än 35 miljoner SEK till olika projekt.

Insamlingspolicy och förvaltningspolicy
Stiftelsen New Hope samlar in medel från företag, stiftelser och enskilda bidragsgivare, samt genom egna aktiviteter och försäljning via webbshop av produkter, gåvor, minnesbrev och sociala medier.

Stiftelsekapitalet skall vara insatt på bankkonto med högsta ränta. Insamlade medel får inte fonderas såvida inte särskilda skäl föreligger. Så kan endast ske med avkastningen av dels stiftelsekapitalet, dels insamlade medel i avvaktan på deras betalning för avsett ändamål. Stiftelsen äger inga värdepapper eller fast egendom. Skulle en donation av detta slag komma stiftelsen tillgodo skall denna egendom realiseras och ersättningen sättas in på stiftelsens bankkonto.

Ändamålsbestämda medel reserveras för det projekt givaren begärt. Redovisning av mindre ändamålsbestämda gåvor, ex. försäljning via webbshop, redovisas via hemsida och sociala medier. Större ändamålsbestämda donationer redovisas separat till givarna när projektet slutförts.

Ingen information om givare publiceras utan givarens samtycke. På motsvarande sätt publiceras inga uppgifter utan samtycke från mottagarorganisationerna. Det bildmaterial som erhålles genom mottagarorganisationerna innefattar även tillåtelse för publicering i sociala medier och i övrig marknadsföring för New Hope.

För det fall att givare ångrar sin gåva krävs en skriftlig begäran om återbetalning senast 14 dagar efter det att medlen kommit New Hope tillhanda.

Så  säkrar New Hope hanteringen av insamlade medel
Varje organisation vars verksamhet bygger på frivilliga bidrag från människor som vill göra gott har ett långtgående etiskt ansvar för att de insamlade medlen hanteras korrekt. Det går aldrig att helt eliminera brottsrisken, men man kan försöka att i varje led göra sitt bästa för att minimera den. New Hope har upprättat ett antal rutiner som följs för att säkra hanteringen av insamlade medel, av vilka kan nämnas:

  • Anslagen till hjälpprojekt beslutas av New Hopes styrelse under ordinarie styrelsemöte.
  • Månadsvisa avstämningar görs av de olika hjälpprojekten, när medlen betalats ut och hur de har använts.
  • Ekonomirapport för New Hope i sin helhet lämnas kvartalsvis.
  • Firman tecknas av två styrelseledamöter i förening.
  • New Hopes auktoriserade revisor följer verksamheten och kontrollerar att protokollförda styrelsebeslut stämmer överens med utbetalade medel.

1. Styrelsens övergripande roll och ansvar
Styrelsen i New Hope Reseindustrins Barnfond har som uppgift att via olika kanaler samla in och dela ut medel till lämpliga välgörenhetsorganisationer för att dessa på plats ska kunna bistå behövande barn över hela världen. Till sin hjälp har styrelsen frivilliga, utanför styrelsen stående, ambassadörer.
Styrelseledamöter och ambassadörer förutsätts att i alla sammanhang iaktta ett gott, moraliskt försvarbart uppträdande oavsett man direkt företräder New Hope eller förekommer i annat sammanhang.

2. Ordförandens roll och ansvar
Ordföranden väljs av styrelsen och har som uppgift att leda och fördela arbetet inom New Hope.
Det är i första hand ordföranden som utåt representerar New Hope. Ingen ersättning utgår, ordförande arbetar på ideell basis.

3. Ledamots roll och ansvar
Varje ledamot har ett separat ansvarsområde inom styrelsen samt ansvarar för uppföljning och avrapportering av det eller de enskilda hjälpprojekt han eller hon fått sig tilldelade. Det ankommer på samtliga styrelseledamöter att verka för spridande av information om New Hope samt värva nya sponsorer och enskilda givare. Ingen ersättning utgår, ledamöter arbetar på ideell basis.

4. Hantering av jäv och oberoende
Styrelseledamot får inte vara personligen engagerad i något av New Hopes hjälpprojekt. Skulle ändå en privat relation finnas eller uppstå med någon i styrelsen är detta inte skäl nog för stiftelsen att avstå från projektet. Dock kopplas den aktuella styrelseledamoten i sådant fall bort från projektet och deltar inte i omröstning om detta.

5. Regler för hur protokoll ska föras
Styrelsen utser bland ledamöterna en ständig sekreterare. Det är i första hand sekreteraren som protokollför samtliga styrelsemöten och som arkiverar de signerade originalen i löpande ordning.
Protokollen följer en fast agenda och utmärker speciellt de formella beslut som fattas av styrelsen, så att dessa skall vara enkla att identifiera. Varje protokoll skrivs under av sekreteraren och justeras av ordföranden samt en vid varje möte vald justeringsman.
Årsmötesprotokollen justeras jämte ordföranden av två på årsmötet valda justeringsmän.

6. Nya styrelseledamöter
Vid varje årsmöte förrättas val av styrelse till New Hope Reseindustrins Barnfond. Ledamöterna väljs för en mandattid på två år, vilket innebär att hälften väljs det ena året och den andra hälften påföljande år, för att säkra kontinuitet i styrelsearbetet.
Valberedningen tar genom uppsökande verksamhet och inhämtande av rekommendationer fram kandidater till styrelsen. Härvid tas hänsyn till engagemang, speciella kunskaper och allmän lämplighet. Styrelseledamöter får inte förekomma i brottsregistret eller ha betalningsanmärkningar.

7. Tillsättning av nya styrelseledamöter
Valberedningen tar genom uppsökande verksamhet och inhämtande av rekommendationer fram kandidater till styrelsen. Härvid tas hänsyn till engagemang, speciella kunskaper och allmän lämplighet. Styrelseledamöter får inte förekomma i brottsregistret eller ha betalningsanmärkningar.

Årsmötesprotokoll 2022
Här kan du hämta protokollet från årsmötet 2022

Här kan du hämta Årsredovisning för 2021