Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte med New Hope, Reseindustrins Barnfond, tisdag den 28 mars 2017, på Amadeus Scandinavia i Stockholm

Närvarande:
Göran Linder, Barbro Nilsson, Monika Lenander,  Magdalena Öhrn, Jamila Assel, Marie Roos, Charlotte Stuart, Arja Deyk, Jonas Forsberg, Elisabet Lanz, Susanne Seger, Helena Hedlund, Kerstin Karlsson och Hillevi Ting.

Frånvarande:
Ulla Lewin, Mats Ekholm, Mikael Livfors

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Elisabet Lanz förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande att leda årsmötets förhandlingar valdes Elisabet Lanz.

§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Hillevi Ting.

§ 4. Val justeringsman
Till justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Marie Roos & Charlotte Stuart.

§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst genom kallelse den 28 februari 2017.

§ 6. Föredragning av styrelseberättelse
Styrelseberättelsen, som skickats ut till samtliga för kännedom tillsammans med årsredovisningen, föredrogs i korthet, se bifogad PPT. Ordföranden konstaterade att verksamhetsåret 2016 inneburit mindre intäkter, ca 200.000SEK. Dels så har det varit färre individuella donationer och dessutom så har flera resebyråer gått in i internationella koncerner som ofta stödjer större välgörenhetsorganisationer.
Fokus för 2017 blir, nya donatorer.

§ 7. Föredragning av kassaförvaltarens räkenskaper jämte däröver given revisionsberättelse
Kassaförvaltarens räkenskaper föredrogs i korthet och den rena revisionsberättelsen, som skickats ut tillsammans med årsredovisningen, ansågs därmed vara föredragen.

§ 8. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas tillstyrkande beviljade årsmötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den reviderade perioden, verksamhetsåret 2016.

§ 9. Val av styrelse (ledamöter som står i tur att avgå)

  • Årsmötet beslutade att omvälja följande personer som ledamöter av styrelsen för en mandatperiod om två år: Elisabet Lanz och Charlotte Stuart.
  • Avgående styrelseledamöterna Mikael Livfors, Ulla Lewin och Mats Ekholm hade avböjt omval.
  • Helena Hedlund, Barbro Nilsson & Jamila Assel nyvaldes för en mandatperiod på två år.
  • Ett år kvar av mandattiden har därmed Helena Löfgren, Magdalena Öhrn,  Marie Roos, Arja Deyk och Hillevi Ting.
  • Utanför styrelsen har vi ett antal ambassadörer med uppgift att sprida kännedom om New Hope och hjälpa till med värvning av medlemmar och medlemsföretag. Ambassadörerna presenteras på hemsidan.

§ 10. Val av revisorer.
Som revisorer i New Hope Reseindustrins Barnfond omvaldes Jonas Forsberg och som lekmannarevisor nyvaldes Mats Ekholm, då Anders Åslund avböjt omval.

§ 11. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Hillevi Ting och som nyval valdes Monika Lenander.

§ 12. Ändring av stadgar
De föreslagna stadgeändringarna för att förtydliga stiftelsens insamlingsaktiviteter och valberedningens och styrelsens arbete hade skickats ut innan mötet och lästes upp i mötet. Samtliga ändringar godkändes av årsmötet.

§ 12. Årsmötets avslutande
De nya styrelseledamöterna presenterade sig, såväl som ambassadörerna Susanne Seger och Kerstin Karlsson.
De avgående styrelseledamöterna, Kerstin och Monica tackades med en skolbänk i skolan i Kiotani. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.