Styrelsen i NEW HOPE
Styrelsen - Elisabet Lanz
Elisabet Lanz
0768 65 52 50
Babro Nilsson
Barbro Nilsson
073 251 13 45
Magdalena Öhrn
0709 513 075
Hillevi Ting
08 458 06 03
Är du intresserad av att bidra och hjälpa till?

Stiftelsen New Hope´s styrelse består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligverksamhet, och inga arvoden utgår för styrelsearbetet.
En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationell hjälparbete och utveckling. Dessutom söker vi erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning, PR, marknadsföring och sociala medier.  Ett stort personligt kontaktnät underlättar också styrelsearbetet.

New Hopes valberedning tar gärna emot förslag på styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Kontakta: Hillevi Ting eller Monika Lenander.

Styrelsearbete i New Hope Reseindustrins Barnfond

1. Styrelsens övergripande roll och ansvar
Styrelsen i New Hope Reseindustrins Barnfond har som uppgift att via olika kanaler samla in och dela ut medel till lämpliga välgörenhetsorganisationer för att dessa på plats ska kunna bistå behövande barn över hela världen. Till sin hjälp har styrelsen frivilliga, utanför styrelsen stående, ambassadörer.
Styrelseledamöter och ambassadörer förutsätts att i alla sammanhang iaktta ett gott, moraliskt försvarbart uppträdande oavsett man direkt företräder New Hope eller förekommer i annat sammanhang.

2. Ordförandens roll och ansvar
Ordföranden väljs av styrelsen och har som uppgift att leda och fördela arbetet inom New Hope.
Det är i första hand ordföranden som utåt representerar New Hope.

3. Ledamots roll och ansvar
Varje ledamot har ett separat ansvarsområde inom styrelsen samt ansvarar för uppföljning och avrapportering av det eller de enskilda hjälpprojekt han eller hon fått sig tilldelade. Det ankommer på samtliga styrelseledamöter att verka för spridande av information om New Hope samt värvandet av nya medlemmar och enskilda givare.

4. Hantering av jäv och oberoende
Styrelseledamot får inte vara personligen engagerad i något av New Hopes hjälpprojekt. Skulle ändå en privat relation finnas eller uppstå med någon i styrelsen är detta inte skäl nog för stiftelsen att avstå från projektet. Dock kopplas den aktuella styrelseledamoten i sådant fall bort från projektet och deltar inte i omröstning om detta.

5. Regler för hur protokoll ska föras
Styrelsen utser bland ledamöterna en ständig sekreterare. Det är i första hand sekreteraren som protokollför samtliga styrelsemöten och som arkiverar de signerade originalen i löpande ordning.
Protokollen följer en fast agenda och utmärker speciellt de formella beslut som fattas av styrelsen, så att dessa skall vara enkla att identifiera. Varje protokoll skrivs under av sekreteraren och justeras av ordföranden samt en vid varje möte vald justeringsman.
Årsmötesprotokollen justeras jämte ordföranden av två på årsmötet valda justeringsmän.

6. Nya styrelseledamöter
Vid varje årsmöte förrättas val av styrelse till New Hope Reseinduistrins Barnfond. Ledamöterna väljs för en mandattid på två år, vilket innebär att hälften väljs det ena året och den andra hälften påföljande år, för att säkra kontinuitet i styrelsearbetet.
Valberedningen tar genom uppsökande verksamhet och inhämtande av rekommendationer fram kandidater till styrelsen. Härvid tas hänsyn till engagemang, speciella kunskaper och allmän lämplighet. Styrelseledamöter får inte förekomma i brottsregistret eller ha betalningsanmärkningar.