Förvaltningsberättelse – New Hope barnfond

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfonds ändamål är att samla in medel från privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser till förmån för hjälpbehövande och utsatta barn i världen. Under december månad anordnar New Hope dessutom ett lotteri utformat som en adventskalender, där man varje dag i perioden första december till julafton har chans att vinna priser donerade av generösa företag inom rese- och eventbranschen. I New Hopes webb-butik säljs gåvor relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och kondoleansbrev.

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stiftelsen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i GIVA Sverige. New Hope innehar ett s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883. Det är också möjligt att göra donationer till New Hope via Facebook. Styrelsen i New Hope har stor kunskap om de projekt som genom stiftelsens försorg får ekonomiskt stöd. Våra mottagarorganisationer är små. New Hope är aldrig den ende givaren till organisationen. New Hope arbetar hela tiden med delprojekt, som mottagaren får avrapportera innan New Hope påbörjar ett nytt delprojekt. På så sätt stärker vi kontrollen över hur vårt stöd spenderas.All verksamhet inom New Hope sker på ideell basis och ingen av styrelsemedlemmarna uppbär något arvode.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019

Insamlade medel uppgick för 2019 till SEK 2.330.499. New Hopes enskilt största inkomstkälla är Adventskalender lotteriet. Intäkten från detta lotteri motsvarar 29% av stiftelsens intäkter.

Under 2019 har New Hopes logotype bytts ut och den grafiska designen förändrats. Allt detta arbete har gjorts med hjälp av frivilliga arbetsinsatser och utan några extra ordinära kostnader.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ under året. New Hope har varit utvald välgörenhetsorganisation för PP Meetings och har medverkat vid flera PP event. New Hope har deltagit i Music Travel bar, en sammankomst för personer som arbetar i resebranschen, som en del av informations spridandet. New Hope fanns representerade på Grand Travel Award Galan i februari och i november såldes kalendrar på Travel News Market Dagen.

Ambassadörernas (volontärernas) arbete blir allt mer viktigt för New Hopes arbete i Sverige. Framför allt i arbetet med den årliga adventskalendern har flera ambassadörer varit engagerade med allt från tillståndsgivning, insamling av priser och försäljning och distribution av kalendern. Under 2020 hoppas New Hope kunna utöka antalet ambassadörer och engagera ambassadörerna i andra arbetsuppgifter.

Styrelsen hade sammanlagt 8 protokollförda möten under 2019, varav ett var årsmöte och ett konstituerande möte. Antalet ordinarie styrelsemöten var 6.

Representanter från New Hope besökte under 2019 projekten i Kenya och Grekland.Sociala medier blir allt viktigare för New Hopes arbete att sprida information och att samla in pengar. New Hope arbetar aktivt med Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram.

Under är 2019 har New Hope stöttat följande projekt:

Barnhem, Lwala, Nyanza, Kenya
Ca 40 föräldralösa barn har sitt hem på detta barnhem i västra Kenya. Genom olika donationer har barnhemmet haft möjlighet att köpa markområden, där man odlar frukt och grönsaker, och nu försöker man också skapa möjligheter för djurhållning. Under 2019 hjälpte New Hope Lwala med inköp av ett större antal höns. Återrapportering från Lwala sker med bilder genom deras vänförening i Sverige.

Barnhem, House of Angels, Heraklion, Kreta
Organisationen Union of Women Association driver ett skyddat boende för misshandlade kvinnor i Heraklion. Under 2019 stöttade vi organisationen med att färdigställa en lekplats för de barn som tvingas leva på boendet tillsammans med sina utsatta mödrar. 2019 besökte en styrelseledamot projektet.

Lägervistelse, Latgales Dzinters, Daugavpilz, Lettland
Många barn i Lettland lever i utsatta miljöer och under svåra ekonomiska förhållanden. Föräldrar arbetar utomlands och barnen lever med äldre syskon eller en farmor eller mormor. Genom en kyrklig organisation i Daugavpilz erbjuds några hundra barn ett par veckors riktigt sommarlov på en lägergård vid en sjö. New Hope sponsrade under 2019 tre lägerveckor för totalt ca 200 barn.

Barnhem, Novy Dom, Reni, Ukraina
Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga familjer i området. Denna del av Ukraina är mycket eftersatt och arbetslösheten är stor. Mycket av misären beror på gravt spritmissbruk. New Hope har finansierat barnhemmet från det att det startades och huset köptes in 2003. Under 10 år genomfördes genomgripande renoveringar, och sedan 2014 stöttar New Hope enbart driften av barnhemmet. Huvudsponsor av Nowy Dom är reseföretaget Resia.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien
PEFAN är ett center för ett 40-tal föräldralösa eller utsatta barn mellan 3 och 20 år. För att barnen skall få en så normal uppväxt som möjligt bor de i fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att duscha, få läxhjälp och annat stöd. PEFAN betalar fostermödrarna varje månad för att de tar hand om barnen. New Hopes stöd går till skolavgifter och kostnader för verksamheten på hemmet. Under 2019 har New Hope också stöttat en utflykt för alla barnen till ett rekreationsområde någon timma från Addis. Resan ska genomföras i januari 2020 och är viktig för att skapa den familjekänsla som ledarna eftersträvar.

Skola, Theodori Skolan Chandrapura Jharkand, Indien
Samarbetet med Theodori har pågått sedan 2012 då New Hope påbörjade ett projekt att rusta upp den gamla skolan och internatet.

Under 2019 ställde myndigheterna krav på ökad säkerhet runt flickornas internat och insisterade på att en mur byggdes som skydd runt internatet, annars skulle licensen för verksamheten dras in. Muren finns nu på plats genom New Hopes försorg. New Hope har fortsatt sponsra lönerna för två av de utbildade lärarna på skolan. Sedan 2016 finansierar New Hope skolluncher, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. Flickornas fotbollslag uppmuntrades genom att de fick ny utrustning och flickornas lag har varit framgångsrika i lokala tävlingar, vilket betyder mycket för både status och självkänsla hos flickorna.

Under 2019 startades ett program där flickorna fick återanvändbara mensskydd. Att ha mens och prata om detta är tabubelagt och många gånger har flickorna stannat hemma från undervisningen under mensperioden. Att köpa engångsskydd är alldeles för dyrt. Programmet med återanvändbara mensskydd kommer att fortsätta under de kommande åren. Det innebär också att flickorna blivit medvetna om vad som sker med deras kroppar och förhoppningsvis kommer stigman kring menstruationen att minska.

Rapportering från Theodori projektet sker genom vänföreningen i Sverige vars medlemmar besöker Theodori regelbundet.

Skola och barnhem, New Hope School, Mombasa, Kenya
Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan och barnhemmet i slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa har pågått från 2012 till 2017. Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden på skolan genom att försöka uppmuntra bra lärare att stanna kvar på skolan genom olika ekonomiska incitament. En skola i Kenya bedöms efter de betyg som eleverna presterar på de centrala prov som avslutar högstadiet. Målet var att New Hope skolan skulle vara bland de 10 bästa skolorna i distriktet, och detta uppnåddes vid 2016 års examensprov.

New Hope har fortsatt att stötta lärarna, och 2018 och 2019 nådde skolans elever toppresultat och skolan uppmärksammades i tidningarna för sina goda resultat. Tack vare de fina betygen har flera barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor i Nairobi och övriga Kenya. Efter 2019 kommer New Hope inte längre ge ekonomiskt stöd till driften av skolan, utan förhoppningsvis skall intäkter från skolavgifter kunna driva skolan vidare. Samtliga 60 barn på barnhemmet får då gratis skolgång. Barnhemsverksamheten i övrigt kommer även i fortsättningen att vara beroende av stöd för att kunna drivas vidare. New Hope sponsrar en liten pojke inom ramen för denna verksamhet. New Hope har också givit ekonomisk hjälp till skolans bästa elev, så att hon kunde börja på gymnasiet efter avslutad skolgång på New Hope skolan.

Skolan besöktes 2019 av representanter från New Hope.

Skola, Kiotani, Lukenya Hills, Machakos, Kenya
Nairobis slumområden blir allt större. I slummen lever fattiga daglönare och arbetslösa i otrolig misär. Barnen har inte tillgång till skolor och får ofta gå och lägga sig utan mat. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope med att etablera en internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Arbetet med detta projekt har fortgått sedan 2013 och är nu det största projektet som New Hope någonsin arbetat med.

På Kiotaniskolan bedrivs skolverksamhet för ca 200 barn. Ca 120 av barnen är internatelever i åldrarna 3-12 år från utsatta socioekonomiska förhållanden, medan övriga barn kommer från närområdet och är på skolan som dagelever. Även dessa elever kommer från en mycket fattig bakgrund.På skolan finns förutom ett elevhem och klassrum också kök, tvättstuga och matsal. Kiotani-projektet ska genomföras på ett så hållbart sätt som möjligt. Regnvatten samlas in från alla tak och används till bevattning. Elektricitet genereras från solceller och i köket får man varmt vatten genom (alt via) solcellsenergi. En biogasanläggning finns installerad för att minimera användandet av träkol. Till skolan hör en verksamhet med odlingar av grönsaker, som konsumeras på skolan. Det finns också kor, kalvar, grisar och getter, ankor, hönor och kalkoner för att barnen skall ha kontakt med djur, men djuren genererar också en viss inkomst till skolan.

Under 2019 elektrifierades klassrummen med solceller och ytterligare vattentankar installerades. För att höja barnens hälsostandard påbörjades ett avmaskningsprojekt och en extra kurator anställdes. I slutet av 2019 påbörjades byggnationen av ett andra elevhem, så under 2020 kommer man att kunna öka antalet internatelever till 180 stycken. Representanter från New Hope besökte Kiotani i oktober2019.

Skola och barnhem, Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged, Challandgundla, Andra Pradesh, Indien
New Hope började 2017 att stötta detta barnhem och skola för barn med funktionshinder genom pengar till mathållningen. Vi har fortsatt med att skänka pengar till buffelmjölk och under 2018 införskaffades bufflar till skolan genom New Hopes försorg. Skolan kan numera servera mjölk producerad på plats.

Samarbetet har fortsatt och under 2019 betalar New Hope lönerna för 2 lärare. Under hösten 2019 har en stor ekologisk grönsaksodling gjorts klar. Ytterligare satsningar på en säkerhetsmur och renovering av vattentornet är påbörjade, men har försenats på grund av bristen av sand, vilket fordras för att kunna genomföra dem. Dessa projekt kommer att färdigställas under första kvartalet 2020. Rapporteringen sker genom vänföreningen i Sverige, som regelbundet besöker projektet

Totalt har dessa projekt stöttats med SEK 1.619.459 under 2019.

Rapportering från samtliga projekt har fungerat på ett utmärkt sätt med bilder, ekonomisk rapportering och berättelser från de olika verksamheterna. Tack vare välskötta projekt och låg administrativ kostnad känner vi inom New Hopes styrelse att vi kan garantera att varje insamlad krona utnyttjas optimalt.