New Hope barnfond

Category Archive Indien

ByHelena Hedlund

Nya gallergrindar till Rajiv Gandhi

Vi har fått en väldigt fin projektredovisning av Alice Barn på gallergrindar till barnhemmet Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged i Indien. På barnhemmet får barn med funktionsvariationer hjälp i vardagen, utbildning samt möjlighet att umgås med andra barn som besitter liknande hinder.

Före gallergrindarna
För ett par år sedan försågs flickornas sovsal med gallergrindar som möjliggör att de kan röra sig fritt från sovsalen ut till korridoren utanför och till toaletten i en säker miljö under nattetid. Nu har även pojkarna fått gallergrindar tack vare en privat sponsor.
Målning av gallergrindar
Arbetet sattes igång under 2023 och avslutades i januari. Det blev en längre process än väntat då tyvärr uppstod problem. Projektet var upphandlat med en lokal svetsare. Halvvägs in i projektet råkade han ut för en olycka, vilket resulterade att han inte kunde arbeta på en längre tid (han mår bra idag).

Efter en lång väntan fick de tag i en ny svetsare som kunde slutföra projektet. När gallret var på plats så målades det i blått och allt blev färdigt i januari 2024.

ByHelena Hedlund

Återanvändningsbara mensskydd

Det är inte så lätt att vara tjej i Indien och dessutom ha mens när man går i skolan. Därför är det många som stannar hemma under den veckan och missar en stor del av undervisningen.

Återanvändningsbara mensskydd
New Hope sponsrar Theodori skolan textilbindeprojekt sedan några år tillbaka. Skolsköterskan Eliza leder projektet och kollar upp produktionen hos skräddaren. De som har råd köper engångsbindor, vilket även är billigare kortsiktigt. För tyvärr är det svårt att få ned produktionskostnaden men de jobbar på det. Textilbindorna blir billigare i längden och är ju ett mer hållbart alternativ. Eliza distribuerar för en rabatterad kostnad textilbindorna till flickorna på skolan. Dessutom undervisar hon dem och vägleder varje flicka att använda de på rätt sätt. Flickorna är jättenöjda med sina bindor, de håller i 3 år och inget läckage.

Läs även vad skolsköterskan Eliza mer arbetar med >

ByHelena Hedlund

Skolhälsovård och vaccinationer till barn

Tack vare BCD kan Theodori skolan i Indien ha en daglig närvaro av skolhälsovård och utföra vaccinationer till barnen.

Vi har fått en utförlig rapport på Elizas arbete och här är ett utdrag av allt hennes arbete. Eliza som skolsköterskan heter får sin lön via New Hope barnfond och arbetar på skolan 3-6 timmar varje skoldag. Hon gör så mycket mer än regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Varje lördag undervisar hon eleverna i hälsa (skolan pågår halvdag på lördagar), såsom hygien, hygien vid toalettbesök, tandborstning, sårvård, brännskador, tropiska sjukdomar, vanliga infektioner, anatomi, näringslära, sexualkunskap. De som börjar i första klass får en extra genomgång och kontroll. Eliza pratar också med elevernas familj om det skulle behövas. Om något akut skulle inträffa ser hon till att eleven får nödvändig akut/icke-akut sjukvård. Vilket innebär att följa med eleven till vårdcentralen 3 km bort, eller även till sjukhus 70 km bort, då vårdcentralen har begränsade resurser. En del av barnen är inackorderade och för dem har Eliza jour nattetid och rycker ut till elevhemmet. Men hon finns också på skolan för elever som har det jobbigt och bara vill vila eller prata med någon.

Ett stort tack till BCD travel för denna sponsring!

Läs även om projektet med textilbindor >

ByHelena Hedlund

Nya bänkar till Rajiv Ghandi

Barnen på Rajiv Gandhi High School for Physically Challenged önskade ha något att sitta på utomhus, eftersom några av barnen har svåra funktionshinder så behöver det sitta ned och vila på ett enkelt sätt.

Därför köpte New Hope in sex betongbänkar som barnen målade i svenska färger. Bänkarna har placerats ut runt om på skolgården där barnen leker. De har snabbt blivit samlingsplatser och är mycket uppskattade. Barnen kan nu prata med varandra på “samma nivå”. Tidigare satt några av dem på marken och andra i sk tricycles, nu ser de skillnader i kommunikationen och alla barn är mer delaktiga under samtalen. Rajiv Gandhi skolan tackar New Hope så mycket för bänkarna!

New Hope bänk hos Rajiv Ghandi

ByHelena Hedlund

Skolhälsovård på Theodoriskolan i Indien

En skolsköterska kan göra stora insatser på en skola! Det gäller i Sverige och det ser vi inte minst på Theodoriskolan i Chandrapur, Jharkand i Indiens nordöstra hörn.

New Hope har sedan flera år sponsrat skolans satsning på hälsovård, och sedan en tid tillbaka betalar BCD Travel lönen för en skolsköterska, Eliza.

Skolsköterskan Eliza är energisk, kunnig, och visar mycket omtanke om barnen och lärarna. Hon har sin sjukstuga på skolan, där hon dels har rutinmässiga hälsokontroller, dels ser till att barnen tar maskmedel, att flickorna får järntablett, och dels agerar sjukstuga för de olyckor och sjukdomar som drabbar barnen. Vid behov skickar hon barnen vidare till Primary Health Center i byn, där hon har en ypperlig support i vännen Mina-Rahel. Mina-Rahel är chefssjuksköterska på kliniken och är en av de första flickorna som för 17 år sedan fick sin utbildning inom sjukvården sponsrad genom Theodoriskolans faddersystem.   Det har blivit många flera sjuksköterskor sedan dess!

Eliza undervisar varje eller varannan vecka på skolan i olika hälsorelaterade ämnen. Hon finns också till hands på flickornas elevhem. Det är inte bara hygien som står på schemat.  Eliza ger också sexualupplysning.

New Hope har tidigare år bidragit till  ett textilbindeprojekt på skolan. Alla flickor i sjätte klass får uppsydda bindor för en liten peng.  De betalar 13 kr för 5 bindor, där produktionspriset ligger på ca 13 kr styck. Eliza undervisar dessa flickor gruppvis och ger dem en god kunskap kring mens, hygien och sexualkunskap.

Ju mer en flicka vet om sin kropp och hur den fungerar, ju säkrare kommer hon att bli i sin kvinnoroll.  Vi hoppas ju att de flesta flickorna skall fortsätta sina studier  efter grundskolan.  För varje år en flicka går i skolan  skjuts det obligatoriska äktenskapet upp. För varje år får flickan mera kunskap  och erfarenhet. För varje år utvecklas flickan till en bättre mamma och en bättre husmor, vilket kommer att betyda mycket för hennes och familjens framtida liv.